Å være tilknyttet Styrevervregisteret

Opplysninger om folkevalgtes og lederes verv/stilling i kommuner og fylkeskommuner innhentes fra Kommuneregisteret og publiseres automatisk. En egen kontaktperson i kommunen, fylkeskommunen eller selskapet har ansvaret for at opplysningene om folkevalgte og ledere som er innhentet fra Kommuneregisteret er korrekt.

For kommunale selskaper publiseres opplysninger om styret og daglig leder kun når selskapet har vedtatt å knytte seg til Styrevervregisteret.

 

For personer som er registrert i Styrevervregisteret

Dersom du er registrert i Styrevervregisteret, finnes det allerede opplysninger om noen av dine verv og interesser. Det gjelder verv som folkevalgt eller stilling i kommune, fylkeskommune eller kommunalt selskap, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Andre verv og interesser som du vurderer som relevante må du selv legge inn.

Verv og økonomiske interesser omfatter alt som kan sette spørsmål ved din habilitet som folkevalgt eller ansatt – det vil si verv eller interesser som kan komme til å bli berørt av beslutninger i kommunen. Du må selv vurdere hva som kan være relevante forhold. Det kan være fast eiendom, eiendeler i ulike selskaper, aksjeeierskap, verv i en frivillig organisasjon eller lag som på et eller annet tidspunkt kan tenkes å søke om midler eller støtte fra kommunen. Videre kan det være styreverv i offentlig eller privat eide selskaper, i interesseorganisasjon eller lønnet arbeid / konsulentoppdrag som kommer i tillegg til verv eller ansettelse i kommunen.